Teacher Training นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 16-17

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ FedEx (สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน), Safe Kids Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม Teacher Training นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 16-17

( 8-12 ก.ค.2561 ) โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone (จังหวัดน่าน-อุบลราชธานี) การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone (จังหวัดน่าน-อุบลราชธานี) การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1


วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก นำโดยนางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ศิริบรรณากูล และนายเคารพ การสมเจตน์ พร้อมด้วย อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์ (วิศวกรและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน, โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก และโรงเรียนบ้านนายูง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม ( 8-12 ก.ค.2561 ) โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โครงการ Safe School Zone (จังหวัดน่าน-อุบลราชธานี) การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1

เวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี ( 19 มิ.ย.2561 )

เวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี 

19 มิถุนายน 2561 – – #SafeKidsThailand #ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1 สนับสนุนโดย #FedEx และ #SafeKidsWorldwide จัดเวที #PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม เวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี ( 19 มิ.ย.2561 )

เวที PHOTOVOICE: Show & Share จังหวัดน่าน ( 22-24 พ.ค.2561 )

22-24 พฤษภาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และเขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดเวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม เวที PHOTOVOICE: Show & Share จังหวัดน่าน ( 22-24 พ.ค.2561 )

24 พ.ค.61 PHOTOVOICE: Show & Share (สพป.น่าน เขต 2)

24 พฤษภาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (สพป.น่าน เขต 2) สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดเวที PHOTOVOICE: Show & Share จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน

โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ PHOTOVOICE จำนวนกว่า 40 ท่าน จาก 23 โรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE ของทุกโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ขยายผล และเกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม 24 พ.ค.61 PHOTOVOICE: Show & Share (สพป.น่าน เขต 2)

22 พ.ค.61 PHOTOVOICE : Show & Share (สพป.น่าน เขต 1)

22 พฤษภาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (สพป.น่าน เขต 1)

สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดเวที PHOTOVOICE: Show & Share จังหวัดน่าน   ณ ห้องประชุม สพป.น่าน เขต 1  โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ PHOTOVOICE จำนวนกว่า 30 ท่าน จาก 14 โรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE ของทุกโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม 22 พ.ค.61 PHOTOVOICE : Show & Share (สพป.น่าน เขต 1)

Thailand Walk to School Day 2018 วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย : ขอทางเท้าปลอดภัยให้หนูเดินไปโรงเรียน ( 31 ม.ค.2561 )

งาน Thailand Walk to School Day 2018 วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย : ขอทางเท้าปลอดภัย..ให้หนูเดินไปโรงเรียน 

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.00-10.00 น. ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมมือกับโรงเรียนวัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดงาน Thailand Walk to School Day 2018 วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย: ขอทางเท้าปลอดภัย..ให้หนูเดินไปโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม Thailand Walk to School Day 2018 วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย : ขอทางเท้าปลอดภัยให้หนูเดินไปโรงเรียน ( 31 ม.ค.2561 )

Thailand Walk to School Day 2018 “Children Day – Care for Child Pedestrians” January 31, 2018

Thailand Walk to School Day 2018 “Children Day – Care for Child Pedestrians”                   January 31, 2018 at 08.00-10.00 hr. at Wat Chong Nonsi School, Yannawa district, Bangkok 

Safe Kids Thailand under Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP), in collaboration with Wat Chong Nonsi school, safety networking agencies and the grantors – – FedEx and Safe Kids Worldwide, organized an a safety event called Thailand Walk to School Day 2018: “Children Day – Care for Child Pedestrians”.

อ่านเพิ่มเติม Thailand Walk to School Day 2018 “Children Day – Care for Child Pedestrians” January 31, 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 ( 18 ม.ค.2561 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 (15th Teacher Training Workshop) แก่ผู้บริหารและครู จำนวน 46 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

เมื่อวันที่  18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พิมพรัตน์, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรม

อ่านเพิ่มเติม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 ( 18 ม.ค.2561 )