คลังเก็บหมวดหมู่: พฤษภาคม58

อบรมผู้ปกครอง เรื่อง ความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก

อบรมผู้ปกครอง เรื่อง ความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

Safe Kids Thailand ร่วมกับโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมผู้ปกครอง 100 คน เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก เนื่องจากก่อนหน้านี้โรงเรียนวัดโคกทองได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การเดินเท้าปลอดภัยแก่นักเรียน จึงมีความจำเป็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนเหล่านั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสอนและดูแลความปลอดภัยในการเดินเท้าของบุตรหลานด้วยเช่นกัน ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องวิธีการสอนเด็กเดินและข้ามถนนปลอดภัย และจากการทดสอบความรู้ (ก่อน-หลัง) พบว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 86% เป็น 89%

อ่านเพิ่มเติม อบรมผู้ปกครอง เรื่อง ความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก

เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015

IMG_5654

เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015 

Safe Kids Thailand ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย, FedEx, ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายถนนปลอดภัย จัดงาน Global Road Safety Week 2015: Save Kids Lives เด็กปลอดภัยจากภัยถนน เพื่อรณรงค์ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในก ารเดินทางของเด็กๆ สอดรับกับนโยบายของ Decade of Action for Road Safety 2010–2020 และกระตุ้นให้ภาครัฐที่รับผิดชอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เกิดการขับเคลื่อนด้านนโยบายและการจัดการที่เป็นรูปธรรมเห็นผลจริง นำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

#SaveKidsLives

อ่านเพิ่มเติม เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015