เวที PHOTOVOICE: Show & Share จังหวัดน่าน ( 22-24 พ.ค.2561 )

22-24 พฤษภาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และเขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดเวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดน่าน

โดยวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ PHOTOVOICE จำนวนกว่า 30 ท่าน จาก 14 โรงเรียน เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE ได้รับเกียรติจากนายสมเร็จ อุดแดง, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 เป็นประธาน และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ PHOTOVOICE จำนวนกว่า 40 ท่าน จาก 23 โรงเรียน เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE

อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ชมการแก้ไขจุดเสี่ยงจากภาพ PHOTOVOICE ของนักเรียน (ภายใต้โครงการ Safe School Zone) ของโรงเรียนบ้านปรางค์

นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เช่น Thai Pbs ได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ ชาวแหลง, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นประธาน ร่วมด้วย อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในเชิงวิศวกรรมความปลอดภัย

ตลอดจนเครือข่าย Safe School Zone จากโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และเทศบาลเมืองน่าน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์


PHOTOVOICE คือ การประกาศด้วยภาพถ่าย เป็นสื่อที่สามารถสะท้อนและเปิดเผยให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เด็กได้แสดงบทบาทในการถ่ายภาพความเสี่ยงต่อการเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน หรือในเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียน หรือในบริเวณชุมชน และนำภาพความเสี่ยงเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ความปลอดภัยต่อการเดินเท้าของเด็กๆ มากขึ้น

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โดยการสนับสนุนจาก FedEx ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส 100 แห่ง ในจังหวัดน่าน

เพื่อให้ครูได้เรียนรู้กระบวนการทำ PHOTOVOICE และได้สนับสนุนทุนจัดกิจกรรม PHOTOVOICE แก่โรงเรียนที่สมัครขอทุน 37 โรงเรียน ภายหลังได้รับทุน โรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรม PHOTOVOICE เกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจในแง่ของการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนในการระบุความเสี่ยงทางถนน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ครอบครัว ชุมชน และมีการแก้ไขจุดเสี่ยงจากภาพ PHOTOVOICE ของเด็กด้วย

จึงเป็นที่มาของการจัดเวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดน่านในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ขยายผล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป


ผลที่ได้จากการจัดเวที ดังนี้

  • โรงเรียนเข้าร่วมเวที จำนวน 37 แห่ง
  • เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จำนวนกว่า 800 คน
  • ผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น ผู้บริหารและครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีบทบาท เช่น ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย, ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง ฯลฯ
  • เด็กสามารถถ่ายภาพจุดเสี่ยงทางถนน (ในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน) จำนวนมากกว่า 300 ภาพ และสามารถคัดเลือกภาพจุดที่เสี่ยงที่สุด จำนวน 205 ภาพ
  • มีจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว จำนวน 108 จุดเสี่ยง จากโรงเรียน 34 แห่ง (เงื่อนไขใน TOR รับทุนระบุว่ากิจกรรม PHOTOVOICE สิ้นสุดลงที่การจัดนิทรรศการภาพถ่าย แต่โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่อได้ตามเห็นสมควร) โดยการแก้ไขจุดเสี่ยงมาจากสนับสนุนของโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
  • โรงเรียน จำนวน 32 แห่ง มีแผนดำเนินการต่อ เช่น แก้ไขจุดเสี่ยงเพิ่มเติม, ให้ความรู้นักเรียนรุ่นต่อไป
  • งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 143,225 บาท (โรงเรียนละไม่เกิน 5,000 บาท)

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯ จะทำข้อสรุป PHOTOVOICE ของโรงเรียน 37 แห่ง เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และเขต 2, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น เทศบาล) ในพื้นที่โรงเรียน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้รับทราบผลงานและพิจารณาความช่วยเหลือและโอกาสการสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

หลังจากการจัดเวที PHOTOVOICE ทาง Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ (วิศวกร) จะลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่สนใจดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนต่อไป


 

Facebook Comments