เวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี ( 19 มิ.ย.2561 )

เวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี 

19 มิถุนายน 2561 – – #SafeKidsThailand #ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1 สนับสนุนโดย #FedEx และ #SafeKidsWorldwide จัดเวที #PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโครงการ PHOTOVOICE กว่า 20 ท่าน จาก 8 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และเขต 2 เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ขยายผล และเกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากนายขวัญเรือน แสบงบาล, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธาน

PHOTOVOICE คือ การประกาศด้วยภาพถ่าย เป็นสื่อที่สามารถสะท้อนและเปิดเผยให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เด็กได้แสดงบทบาทในการถ่ายภาพความเสี่ยงต่อการเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน หรือในเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียน หรือในบริเวณชุมชน และนำภาพความเสี่ยงเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ความปลอดภัยต่อการเดินเท้าของเด็กๆ มากขึ้น

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โดยการสนับสนุนจาก FedEx ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส 100 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อให้ครูได้เรียนรู้กระบวนการทำ PHOTOVOICE และได้สนับสนุนทุนจัดกิจกรรม PHOTOVOICE แก่โรงเรียนที่สมัครขอทุน 11 โรงเรียน ภายหลังได้รับทุน โรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรม PHOTOVOICE เกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจในแง่ของการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนในการระบุความเสี่ยงทางถนน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ครอบครัว ชุมชน และมีการแก้ไขจุดเสี่ยงจากภาพ PHOTOVOICE ของเด็กด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดเวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้

หลังจาการจัดเวที PHOTOVOICE ทาง Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ (วิศวกร) จะลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่สนใจดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนต่อไป19 มิถุนายน 2561 – – #SafeKidsThailand #ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ…

โพสต์โดย Walk This Way Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018

Facebook Comments