กิจกรรม “Teacher Training นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 16”

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ FedEx (สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน), Safe Kids Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Teacher Training นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 16” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม

โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วม จำนวน 125 ท่านจาก 125 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ชำนาญการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด

ในกิจกรรมดังกล่าว ผู้บริหารและครูได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็กผ่านการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ แผนที่ตัวกวน..ชวนเดินปลอดภัย , ข้ามถนน 4 สถานการณ์ , ข้ามถนนใช้คาถา 5 ขั้นตอน , เหยียบให้ทัน และ Walk Smart นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือการสอนกลับไปใช้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนต่อไป


Facebook Comments