แบบสำรวจความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก ( สำหรับผู้ปกครอง )

คำชี้แจง

  • แบบสำรวจนี้มี 3 ตอน สำหรับผู้ปกครอง (ที่มีบุตรหลานอายุไม่เกิน 15 ปี ในความดูแล) เป็นผู้ตอบ
  • ตอบแบบสำรวจ 1 ชุดต่อเด็ก 1 คน เช่น ถ้าผู้ปกครองมีเด็ก 2 คนในความดูแล ก็ตอบ 2 ชุด

 

 


 

Facebook Comments