ตัวอย่างบอร์ด 13 จุดเสี่ยง (Photovoice)

รร.จุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน