easy offline web development software

เรามุ่งมั่นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความปลอดภัย
ในการใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความปลอดภัยของเด็กๆ
ที่เดินบนทางเท้า

เพื่อความปลอดภัยของเด็กเดินเท้า

ร่วมสนับสนุนกับเรา 

ในโครงการเด็กเดินเท้าปลอดภัย

Safe Kids
Walk This Way Thailand

แบบสำรวจจุดเสี่ยง และสื่อการสอน online

เพื่อเป็นบทเรียนให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีใช้ชีวิต อยู่บนโลกใบนี้อย่างปลอดภัย

เสียงสะท้อนเพื่อความปลอดภัยของเด็กเดินเท้า

เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเท้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กและกลุ่มคนเดินเท้าทั่วๆ ไปในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งเสริมความรู้ และสร้างความตระหนักให้กับเด็กในการใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย

เด็กไทยตาย100คนต่อปี
จากปัญหาทางเท้า

กลุ่มเด็กเดินเท้าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการถูกรถชน ที่ผ่านมาพบว่ามีการเสียชีวิตมากกว่า 100 รายต่อปี และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในเส้นทางที่เด็กต้องเดินไปโรงเรียน หรือเส้นทางไปตามสถานที่ต่างๆ พบว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแวดล้อมตัวเด็ก เช่น

ไม่มีทางเท้าที่ปลอดภัย หรือมีทางเท้าแต่ทางเท้าไม่เอื้ออำนวยให้เด็กเดินได้อย่างปลอดภัย เพราะมีรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นไปขับบนทางเท้า มีร้านค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า ฝาท่อถูกเปิดทิ้งไว้บนทางเท้า ทางเท้าไม่ต่อเนื่อง ทางเท้าไม่เหมาะสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น 

VIDEO เด็กเดินเท้าเป็นใหญ่

เทปบันทึกรายการ ข่าวดีจะดัง ตอน เด็กเดินเท้าเป็นใหญ่ 
ทางช่อง11NBT ออกอากาศศุกร์ที่ 20 ก.พ. 2558
ทางเท้าเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางเท้าเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง แถมทางเท้ายังเป็นที่สัญจรของบรรดารถจักรยานยนต์รับจ้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนทางเท้า มาร่วมกันใส่ใจการเดินทางบนทางเท้า ให้เด็กเดินเท้าเป็นใหญ่แล้วจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อให้ได้เห็นสภาพความเป็นจริงของการเดินเท้า ที่เด็กต้องเผชิญ ในเจ็ดเมืองทั่วโลก การประกาศด้วยภาพ (Photovoice) เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อสะท้อน ชุมชน และ เปิดเผยใหเ้ห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมที่ มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกาศด้วยภาพ (Photovoice) ยังสามารถจุดประกาย ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและ ทางสังคม โดยการมีส่วนร่วม มีการสื่อสาร และการจัดตั้งสมาชิกในชุมชน เด็ก ผู้ปกครอง ครูและ สมาชิกในชุมชน จะได้มีส่วนร่วมใน ปัญหาเกี่ยวกับการเดินเท้าในชุมชนและ ร่วมหาหนทางแก้ปัญหานั้น  > PHOTO GALLERY

Model SchoolZone
Creating safer walking
environments for children
around schools.

Poolcharoen

witthayakhom
School

Prince Michael of Kent Awards Safe Kids Worldwide and FedEx 

the International Road Safety Award for the Safe Kids Walk This Way International Program in Pedestrian Safety

ทำเนียบ " อาสาใจดี "

Student volunteers

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

CONTACTS
Phone: (66)-2-644-9080-1 ext.19
Fax: (66)-2-644-9080-1 ext.22

FOLLOW US