PHOTOVOICE จังหวัดนครปฐม

15 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 – – โรงเรียน 14 แห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมเขต 1 และ 2 ได้จัดกิจกรรม PHOTOVOICE มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,033 คน ครู 67 คน ผู้ปกครอง 222 คน รวมถึงองค์กรท้องถิ่น ตำรวจและผู้นำชุมชน

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 500 คน หรือในทุก 3 นาทีจะมีเด็ก 1 คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน ผลการจัดอันดับรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก ปี 2558 โดยองค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก (36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน) และสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียน

ในประเทศไทยอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายของเด็กอันดับ 2 ของเด็ก (จมน้ำอันดับ 1) มากกว่า 1,000 รายต่อปี กลุ่มเด็กเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชนขณะเดินไป-กลับบ้านและโรงเรียน

ซึ่งในเส้นทางที่เด็กต้องเดินไป-กลับโรงเรียนหรือเส้นทางบริเวณโดยรอบโรงเรียนพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแวดล้อมตัวเด็ก เช่น ไม่มีทางเท้า, ไม่มีทางข้ามถนนที่ปลอดภัย, รถขับด้วยความเร็วสูง เป็นต้น โครงการ Safe School Zone จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน เริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้า ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกอาคาร และโดยรอบโรงเรียนที่มีการจราจรผ่าน

ซึ่งเคล็ดลับของโครงการ Safe School Zone คือ การมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนผ่านกิจกรรม PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

PHOTOVOICE คือ การประกาศด้วยภาพถ่าย เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนและเปิดเผยให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเด็กนักเรียนได้แสดงบทบาทในการถ่ายภาพความเสี่ยงต่อการเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน หรือในเส้นทางจากบ้าน-โรงเรียน และนำภาพความเสี่ยงเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ความปลอดภัยต่อการเดินเท้าของเด็กๆ มากขึ้น

นี่เป็นครั้งแรกที่โครงการ PHOTOVOICE ส่งเสริมความปลอดภัยของคนเดินเท้าและความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กแสดงออกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพวกเขาโดยใช้การถ่ายภาพ Safe Kids Thailand ได้รับผลตอบรับเชิงบวกเกี่ยวกับวิธีที่สร้างสรรค์ในการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนเดินเท้าและความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ PHOTOVOICE

จากความสำเร็จดังกล่าว ด.ญ.ภัทรธิดา สุวรรณวงศ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนในโครงการ PHOTOVOICE ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ไบเทค เพื่อนำเสนออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเดินไป-กลับจากโรงเรียนและผลกระทบของกิจกรรม PHOTOVOICE ในโรงเรียน


 

Facebook Comments