คลังเก็บป้ายกำกับ: SaveKidsLives

เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015

IMG_5654

เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015 

Safe Kids Thailand ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย, FedEx, ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายถนนปลอดภัย จัดงาน Global Road Safety Week 2015: Save Kids Lives เด็กปลอดภัยจากภัยถนน เพื่อรณรงค์ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในก ารเดินทางของเด็กๆ สอดรับกับนโยบายของ Decade of Action for Road Safety 2010–2020 และกระตุ้นให้ภาครัฐที่รับผิดชอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เกิดการขับเคลื่อนด้านนโยบายและการจัดการที่เป็นรูปธรรมเห็นผลจริง นำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

#SaveKidsLives

อ่านเพิ่มเติม เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015